Privacyverklaring en voorwaarden – Privacy notice and Terms and conditions

Privacyverklaring

Gegevens van de onderneming

Mijn naam is Lisette Eindhoven en mijn bedrijf heet Lisette Eindhoven, Tekst & Redactie (LETR). Het is gevestigd in Zutphen (Nederland) en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27304441. U kunt mij bereiken via Contact met LETR op deze website.

Privacy van de website

Cookies

De website bevat cookies van WordPress. Deze functie wordt aangeleverd door WordPress en op eventuele gegevensverzameling is daarom het privacybeleid van WordPress van toepassing. LETR verzamelt geen persoonsgegevens door uw bezoek aan letrteksten.nl, tenzij u deze zelf achterlaat via het contactformulier.

Verwerking van persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens verwerkt de onderneming?

LETR verwerkt uitsluitend de volgende gegevens:

 • Uw naam en/of de naam van uw bedrijf

 • Uw adres en/of het adres van uw bedrijf

 • Uw telefoonnummer en/of het telefoonnummer van uw bedrijf

 • Uw e-mailadres en/of het e-mailadres van uw bedrijf

 • Uw bankrekeningnummer en/of het bankrekeningnummer van uw bedrijf

 • Het btw-nummer van uw bedrijf

 • Overige gegevens, inclusief bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens (zoals geboortedatum, BSN, andere bedrijfsgegevens, etc.) die u aan mij verstrekt voor het leveren van een dienst (vertaling en/of journalistieke tekst) waar u mij om heeft verzocht

Doel en wettelijke grondslag gegevensverwerking

Ik verzamel, bewaar en gebruik uw persoonsgegevens voor het maken van een offerte, voor het leveren van diensten waar u mij om heeft verzocht, of om te voldoen aan wettelijke en fiscale vereisten. Ik gebruik uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden, tenzij u mij hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens is in de eerste plaats toestemming van u als betrokkene en, indien u mij een opdracht verstrekt, het uitvoeren van een overeenkomst tussen ons. Daarnaast zijn bepaalde gegevens nodig voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Bewaartermijn

Ik bewaar uw gegevens zolang er een zakelijke relatie tussen ons bestaat. Wanneer u hebt aangegeven geen gebruik meer te willen maken van mijn diensten, vernietig ik uw gegevens voor zover ik deze niet meer redelijkerwijs nodig heb om een gerechtvaardigd belang te behartigen en voor zover de wet dit toestaat. De wettelijke fiscale bewaartermijn is 7 jaar. Door mij gemaakte vertalingen en journalistieke teksten worden mogelijk langer bewaard.

Delen van persoonsgegevens

Ik deel uw gegevens niet met derden, behalve als ik hiertoe wettelijke verplicht ben of als het noodzakelijk is om mijn rechten uit te oefenen.

Toestemming

Bij het eerste contact met u vraag ik uw toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens. U hebt het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken. Ik zal uw gegevens dan zo snel mogelijk verwijderen, met uitzondering van de gegevens die ik verplicht ben te bewaren (bijvoorbeeld om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht m.b.t. belastingen) en de gegevens die ik nog nodig heb voor het uitoefenen van mijn rechten (bijvoorbeeld in het geval van een geschil of een niet-betaalde factuur). In zo’n geval zal ik echter uw gegevens niet meer verwerken, behalve voor het betreffende doel.

Inzien, aanpassen, verwijderen en meenemen van persoonsgegevens

U kunt mij op elk moment inzage vragen in de persoonsgegevens die ik van u heb opgeslagen. Ik zal u die dan zo spoedig mogelijk verstrekken.

Indien uw gegevens niet correct of niet volledig zijn, kunt u mij op elk moment verzoeken deze te corrigeren of aan te vullen.

U kunt mij op elk moment verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Ik zal daar zo spoedig mogelijk gehoor aan geven, maar houdt u er rekening mee dat ik in zo’n geval geen opdrachten meer voor u kan uitvoeren. Enkele gegevens kan ik niet direct verwijderen als u daarom vraagt; zie voor meer informatie het onderdeel Toestemming hierboven.

Indien u overstapt naar een andere leverancier, hebt u wettelijk het recht om uw gegevens mee te nemen. Gezien de beperkte mate waarin ik uw gegevens verwerk zal dat in de praktijk zelden nodig zijn, maar mocht u van dit recht gebruik willen maken, dan kunt u contact met mij opnemen.

Automatische verwerking

Uw gegevens worden niet automatisch verwerkt.

Verantwoordelijke persoon voor privacy- en gegevensbescherming

Ik, Lisette Eindhoven, ben zelf verantwoordelijk de voor privacy- en gegevensbescherming binnen mijn bedrijf. Mijn contactgegevens vindt u hierboven.

Klachten

Mocht u het niet eens zijn met de manier waarop ik uw persoonsgegevens verwerk, neemt u dan contact met mij op. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons) of de toezichthoudende instantie in het land waar u woont.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in januari 2019 en zal indien nodig worden herzien. In het geval van verschillen tussen de Nederlandse en de Engelse versie van deze privacyverklaring is de Nederlandse versie leidend.

=====

 

Privacy notice

Contact details

My name is Lisette Eindhoven and my business is called Lisette Eindhoven, Tekst & Redactie (LETR). I am based in Zutphen (Netherlands) and registered in the Dutch trade register under number 27304441. I can be reached at Contact met LETR on this website.

Privacy of the website

Cookies

WordPress uses cookies on the website Letrteksten.nl. This features is provided by WordPress, so any data collection is governed by the privacy policy of WordPress. LETR does not gather personal information through your use of this website, unless you voluntarily enter it in the contact form.

Processing of personal information

Which data does LETR process?

LETR exclusively processes the following data:

 • Your name and/or the name of your business

 • Your address and/or the address of your business

 • Your phone number and/or the phone number of your business

 • Your email address and/or the email address of your business

 • Your bank account number and/or the bank account number of your business

 • The VAT/tax registration number of your business

 • Other data, including sensitive personal data (such as date of birth, Citizen Service Number (CSN), other business data) provided by you for the purpose of carrying out services at your request (translations and/or journalistic texts)

Purposes and legal grounds for data processing

I collect, store, and use your personal data for the purpose of issuing a quote, carrying out services at your request, or complying with legal requirements. I do not use your personal data for marketing purposes without your explicit permission.

The legal grounds for processing your data are your consent, as the data subject, and, in case I carry out a commission for you, the performance of a contract between us. Furthermore, I need some data to comply with legal requirements.

Retention

I retain your data for the duration of our business relationship. If you inform me that you no longer wish to use my services, I will destroy your data to the extent that I do not reasonably require it to exercise my rights and to the extent that this is permitted by law. The statutory retention period is 7 years. Translations and journalistic texts I produced may be retained longer.

Disclosure

I do not disclose your personal data to any third party, unless I am required to do so in order to comply with any legal obligation or to protect my rights.

Consent

In our first contact I will ask for your consent to process your personal data. You have the right to withdraw this consent any time. In that case I will delete your data as soon as possible, with the exception of any data I am legally required to retain (for example to comply with tax rules) or that I need to exercise my rights (for example in case of a dispute or an unpaid invoice). In those cases I will no longer process your data for any other purposes.

Access, rectification, erasure, and portability of your personal data

You have the right to receive a copy of your personal data that I hold about you. I will send it to you upon your request.

If your personal information is incorrect or incomplete, you have the right to ask me to correct it.

You have the right to ask that your personal data be deleted. I will do this as soon as possible upon your request, but please note that this means that I can no longer provide my services to you. Certain types of information cannot be deleted immediately; for more information, refer to the section Consent above.

If you decide to switch to another service provider, you have the right to take your personal data with you. As I only process basic information about you, this option is usually not necessary, but you can contact me if you wish to exercise this right.

Automated processing

Your personal data is not processed automatically.

Person responsible for privacy and data protection

I, Lisette Eindhoven, am personally responsible for privacy and data protection in my business. My contact details can be found at the top of this document.

Complaints

Please contact me if you do not agree with the way I process your personal data. You also have the right to lodge a complaint with the data protection authority in the country where you live or the Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons) in the Netherlands.

This privacy notice was last updated in January 2019 and will be reviewed if necessary. In case of differences between the Dutch and English versions of this privacy notice, the Dutch version will prevail.

 

Op vertaalwerkzaamheden van Lisette Eindhoven, Tekst & Redactie zijn de Algemene Voorwaarden van het Nederlands Genootschap voor Tolken en Vertalers (NGTV) van toepassing.

Algemene Voorwaarden NGTV

logo_ngtv_fc-smallest

Lisette Eindhoven, Tekst & Redactie works with the General Terms and Conditions of the Netherlands Association of Interpreters and Translators (NGTV) for translation work.

General Terms and Conditions NGTV

Advertenties