Privacyverklaring en voorwaarden – Privacy notice and Terms and conditions

Op vertaalwerkzaamheden van Lisette Eindhoven, Tekst & Redactie zijn de Algemene Voorwaarden van het Nederlands Genootschap voor Tolken en Vertalers (NGTV) van toepassing. Download: Algemene Voorwaarden NGTV
logo_ngtv_fc-smallest

Lisette Eindhoven, Tekst & Redactie works with the General Terms and Conditions of the Netherlands Association of Interpreters and Translators (NGTV) for translation work. Download:General Terms and Conditions NGTV

Download: Privacyverklaring LETR website
Download: Privacy Notice LETR website

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET NGTV VOOR VERTAALWERKZAAMHEDEN

Definities
Opdrachtgever:
1) de natuurlijke dan wel rechtspersoon die de overeenkomst (van opdracht) met de vertaler heeft gesloten;
2) de natuurlijke dan wel rechtspersoon die door middel van een volmacht/machtiging aan een derde toestemming heeft gegeven om de overeenkomst (van opdracht) met de vertaler te sluiten.
Overeenkomst (van opdracht):
de door vertaler en opdrachtgever te sluiten overeenkomst met betrekking tot vertaalwerkzaamheden.
Vertaler:
de natuurlijke dan wel rechtspersoon die de vertaling van opdrachtgever
Vertaling:
het uiteindelijke bestand/document nadat de vertaalwerkzaamheden zijn uitgevoerd.

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte van de vertaler/vertaalster en iedere overeenkomst tussen de vertaler/vertaalster aangesloten bij het NGTV (verder te noemen “de vertaler”) en een opdrachtgever.
1.2 De vertaler zal de onderhavige voorwaarden van toepassing verklaren op iedere offerte en/of overeenkomst die hij/zij met een opdrachtgever sluit.
1.3 De vertaler kan bij de uitvoering van de opdracht eigen medewerkers dan wel derden inschakelen waarbij de vertaler de nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen.
1.4 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige van toepassing. De vertaler en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.5 Indien onduidelijkheid of onenigheid bestaat ten aanzien van de uitleg van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg te geschieden in de geest van deze bepalingen
1.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie in de geest van deze algemene voorwaarden te worden beoordeeld.
1.7 Indien de vertaler niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, leidt zulks er niet toe dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de vertaler op enigerlei wijze het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 – Offertes, totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de vertaler zijn vrijblijvend.
2.2 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever of aanvaarding van de door de opdrachtgever verstrekte opdracht door de vertaler. De vertaler draagt zorg voor een duidelijke omschrijving van de aanleverspecificaties en termijn(en) waarbinnen het door opdrachtgever aan te leveren materiaal in het bezit van vertaler dient te zijn.
2.3 Indien de vertaler in het kader van een offerte de volledige tekst van de opdracht niet binnen vijf werkdagen na offertedatum heeft kunnen inzien, kan de vertaler na de aanvaarding van de opdracht/offerte de gedane prijsopgave en/of opgegeven termijnen alsnog herroepen. Het hiervoor bepaalde is ook van toepassing indien de door opdrachtgever aangeleverde bestanden/documenten niet voldoen aan de in artikel 2.1 genoemde aanleverspecificaties. 2.4 Indien de opdrachtgever de uitgebrachte offerte aanvaardt met inachtneming van één of meerdere aanpassingen dient er een nieuwe offerte te worden uitgebracht. Indien in een dergelijke situatie geen nieuwe offerte is uitgebracht, is er geen overeenkomst tot stand gekomen.
2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht de vertaler niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Eerder uitgebrachte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
2.6 De vertaler kan niet aan zijn/haar offerte worden gehouden, indien de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3 – Wijziging, intrekking van opdrachten
3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen aanbrengt in de opdracht, is de vertaler gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.
3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is de betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte.
3.3 Indien de vertaler voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50 % van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten, geheimhouding
4.1 De vertaler is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een juist inzicht uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.
4.2 De vertaler zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. De vertaler zal zijn medewerkers en/of in te schakelen derden tot geheimhouding verplichten.
4.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen heeft de vertaler het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn/haar verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht.
4.4 De vertaler en opdrachtgever kunnen schriftelijk met elkaar overeenkomen dat de opdracht in verschillende fasen wordt uitgevoerd en dat het reeds uitgevoerde gedeelte (steeds) afzonderlijk wordt gefactureerd.
4.5 Indien de opdracht in fasen wordt uitgevoerd kan de vertaler de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever het reeds uitgevoerde schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.6 De vertaler staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan de vertaler verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan het gebruik van de verstrekte gegevens.
4.7 Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij/zij jegens de vertaler gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daardoor direct of indirect aan de zijde van de vertaler is ontstaan.
4.8 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. (Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. De vertaler zal daarvan zoveel mogelijk een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt het feit dat de overeenkomst kan worden gewijzigd, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Artikel 5 – Intellectueel eigendom
5.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de vertaler het auteursrecht op door de vertaler vervaardigde vertalingen en andere teksten.
5.2 Indien de vertaler ter uitvoering van een overeenkomst kennis verwerft omtrent vertaling van bepaalde woorden/begrippen is het hem/haar toegestaan om deze ook voor andere doeleinden dan wel uitvoering van andere overeenkomsten te gebruiken. Een en ander voor zover de vertaler daarmee niet zijn/haar geheimhoudingsplicht en ten opzichte van de opdrachtgever schaadt.
5.3 De opdrachtgever vrijwaart de vertaler tegen aanspraken van derden wegens beweerdelijke inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6 – Ontbinding
6.1 De vertaler kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van zijn/haar verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag voor het faillissement van de opdrachtgever is ingediend of indien opdrachtgever zijn/haar bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt.
6.2 Indien na totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet mogelijk is en de niet-uitvoerbaarheid te wijten is aan de verstrekte informatie van de opdrachtgever, is de vertaler gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel meerkosten in rekening te brengen voor de werkzaamheden die afwijken van hetgeen is geoffreerd. Het voorgaande is ook van toepassing indien bij uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de bij de totstandkoming van de overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte informatie een wezenlijk ander karakter heeft dan bij de uitvoering van de overeenkomst.
6.3 Ontbinding van de overeenkomst als genoemd in de artikelen 6.1 en 6.2 ontslaat de opdrachtgever niet van zijn/haar betalingsverplichting met betrekking tot de door vertaler reeds uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 7 – Reclames en geschillen
7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk schriftelijk en in ieder geval tien werkdagen na levering aan de vertaler te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn/haar betalingsverplichting.
7.2 Indien de klacht gegrond is, zal de vertaler het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien de vertaler hieraan redelijkerwijs niet kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.
7.3 Indien de opdrachtgever en de vertaler niet binnen een redelijke termijn tot een oplossing ten aanzien van de klacht komen, dient, binnen twee maanden nadat zulks is komen vast te staan, het geschil te worden voorgelegd aan de Geschillen- en Tuchtcommissie van het NGTV. Beslechting van het geschil vindt alsdan plaats overeenkomstig het geschillenreglement van het NGTV. Indien geen beroep wordt gedaan op de Geschillen- en Tuchtcommissie van het NGTV, kan geen beroep worden gedaan op de civiele rechter (zie artikel 12.3 van deze voorwaarden).
7.4 Het recht van reclame van de opdrachtgever vervalt zodra de opdrachtgever het geleverde zelf heeft bewerkt dan wel zelf heeft doen bewerken, zonder schriftelijke toestemming van de vertaler en deze bewerking heeft gepubliceerd dan wel heeft laten drukken.
7.5 Indien de Tuchtcommissie heeft vastgesteld dat de klacht ongegrond is, komen de kosten die daardoor voor de vertaler zijn ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8 – Termijn en tijdstip van levering
8.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De vertaler is gehouden om, zodra hem duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
8.2 Bij toerekenbare overschrijding van de overeengekomen termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst.
8.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per gewone post, telefax, koerier of elektronische post.
8.4 Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

Artikel 9 – Honorarium en betaling
9.1 Het honorarium voor de vertaler is in beginsel gebaseerd op een woordtarief. Soms wordt een honorarium op basis van een uurtarief in rekening gebracht. De vertaler kan naast zijn honorarium ook de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.
9.2 Het bedongen honorarium is exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
9.3 Indien de vertaler met de opdrachtgever een vast honorarium of een vaste prijs is overeengekomen, dan is de vertaler niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs, indien deze verhoging voortvloeit uit een gebeurtenis als bedoeld in artikel 4.8, uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of ingevolge regelgeving of zijn oorzaak vindt in een stijging van de prijs van lonen e.d. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. De opdrachtgever heeft in dit geval het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij partijen in onderling overleg een nieuw vast honorarium of vaste prijs overeenkomen.
9.4 Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Na verstrijken van de termijn van 30 dagen is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
9.5 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Over de verschuldigde incassokosten is ook (wettelijke) rente verschuldigd.
9.6 De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem/haar aan de vertaler verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid: vrijwaring
10.1 De vertaler is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan de vertaler toerekenbare tekortkoming. De vertaler is nimmer aansprakelijk voor andere vormen van schade, daaronder begrepen bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.
10.2 Indien de vertaler aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de vertaler beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief de BTW van de desbetreffende opdracht.
10.3 De aansprakelijkheid van de vertaler is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in een voorkomend geval.
10.4 De opdrachtgever vrijwaart de vertaler voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarbij de schade aan een ander dan de vertaler is toe te rekenen. Voorts vrijwaart opdrachtgever de vertaler voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van de vertaler bestaat.

Artikel 11 – Overmacht
11.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzienbaar of niet voorzienbaar, waarop de vertaler geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de vertaler niet in staat is zijn/haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, stroomonderbrekingen van langere duur, transportbelemmeringen en terrorismedreiging.
11.2 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van de vertaler opgeschort. Indien door de overmacht nakoming van de verplichting niet meer mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Voor reeds uitgevoerde werkzaamheden blijft de betalingsplicht van opdrachtgever wel bestaan. Indien de opdrachtgever consument is, geldt opschortingbevoegdheid slechts voor zover deze bevoegdheid hem op grond van de wet toekomt.
11.3 Indien de vertaler bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen kan voldoen, is de vertaler gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 – Toepasselijk recht, geschillen en bevoegde rechter
12.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en de vertaler is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.
12.3 Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het ontstane geschil in onderling overleg op te lossen. Indien dat overleg niet tot een oplossing heeft geleid, moet het geschil eerst nog worden voorgelegd aan de Geschillen- en Tuchtcommissie van het NGTV, alvorens een beroep op de rechter kan worden gedaan. Artikel 7.3 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13 – Depositie en inschrijving
13.1 Deze herziene algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam in maart 2013 onder depotnummer 40516076.
13.2 NGTV behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan opdrachtgever. Indien een opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij/zij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen. De geldende versie is immer te vinden op www.ngtv.nl
13.3 De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
13.4 Het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 40516076.

Privacyverklaring

Gegevens van de onderneming

Mijn naam is Lisette Eindhoven en mijn bedrijf heet Lisette Eindhoven, Tekst & Redactie (LETR). Het is gevestigd in Zutphen (Nederland) en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27304441. U kunt mij bereiken via Contact met LETR op deze website.

Privacy van de website

Cookies

De website bevat cookies van WordPress. Deze functie wordt aangeleverd door WordPress en op eventuele gegevensverzameling is daarom het privacybeleid van WordPress van toepassing. LETR verzamelt geen persoonsgegevens door uw bezoek aan letrteksten.nl, tenzij u deze zelf achterlaat via het contactformulier.

Verwerking van persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens verwerkt de onderneming?

LETR verwerkt uitsluitend de volgende gegevens:

 • Uw naam en/of de naam van uw bedrijf

 • Uw adres en/of het adres van uw bedrijf

 • Uw telefoonnummer en/of het telefoonnummer van uw bedrijf

 • Uw e-mailadres en/of het e-mailadres van uw bedrijf

 • Uw bankrekeningnummer en/of het bankrekeningnummer van uw bedrijf

 • Het btw-nummer van uw bedrijf

 • Overige gegevens, inclusief bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens (zoals geboortedatum, BSN, andere bedrijfsgegevens, etc.) die u aan mij verstrekt voor het leveren van een dienst (vertaling en/of journalistieke tekst) waar u mij om heeft verzocht

Doel en wettelijke grondslag gegevensverwerking

Ik verzamel, bewaar en gebruik uw persoonsgegevens voor het maken van een offerte, voor het leveren van diensten waar u mij om heeft verzocht, of om te voldoen aan wettelijke en fiscale vereisten. Ik gebruik uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden, tenzij u mij hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens is in de eerste plaats toestemming van u als betrokkene en, indien u mij een opdracht verstrekt, het uitvoeren van een overeenkomst tussen ons. Daarnaast zijn bepaalde gegevens nodig voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Bewaartermijn

Ik bewaar uw gegevens zolang er een zakelijke relatie tussen ons bestaat. Wanneer u hebt aangegeven geen gebruik meer te willen maken van mijn diensten, vernietig ik uw gegevens voor zover ik deze niet meer redelijkerwijs nodig heb om een gerechtvaardigd belang te behartigen en voor zover de wet dit toestaat. De wettelijke fiscale bewaartermijn is 7 jaar. Door mij gemaakte vertalingen en journalistieke teksten worden mogelijk langer bewaard.

Delen van persoonsgegevens

Ik deel uw gegevens niet met derden, behalve als ik hiertoe wettelijke verplicht ben of als het noodzakelijk is om mijn rechten uit te oefenen.

Toestemming

Bij het eerste contact met u vraag ik uw toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens. U hebt het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken. Ik zal uw gegevens dan zo snel mogelijk verwijderen, met uitzondering van de gegevens die ik verplicht ben te bewaren (bijvoorbeeld om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht m.b.t. belastingen) en de gegevens die ik nog nodig heb voor het uitoefenen van mijn rechten (bijvoorbeeld in het geval van een geschil of een niet-betaalde factuur). In zo’n geval zal ik echter uw gegevens niet meer verwerken, behalve voor het betreffende doel.

Inzien, aanpassen, verwijderen en meenemen van persoonsgegevens

U kunt mij op elk moment inzage vragen in de persoonsgegevens die ik van u heb opgeslagen. Ik zal u die dan zo spoedig mogelijk verstrekken.

Indien uw gegevens niet correct of niet volledig zijn, kunt u mij op elk moment verzoeken deze te corrigeren of aan te vullen.

U kunt mij op elk moment verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Ik zal daar zo spoedig mogelijk gehoor aan geven, maar houdt u er rekening mee dat ik in zo’n geval geen opdrachten meer voor u kan uitvoeren. Enkele gegevens kan ik niet direct verwijderen als u daarom vraagt; zie voor meer informatie het onderdeel Toestemming hierboven.

Indien u overstapt naar een andere leverancier, hebt u wettelijk het recht om uw gegevens mee te nemen. Gezien de beperkte mate waarin ik uw gegevens verwerk zal dat in de praktijk zelden nodig zijn, maar mocht u van dit recht gebruik willen maken, dan kunt u contact met mij opnemen.

Automatische verwerking

Uw gegevens worden niet automatisch verwerkt.

Verantwoordelijke persoon voor privacy- en gegevensbescherming

Ik, Lisette Eindhoven, ben zelf verantwoordelijk de voor privacy- en gegevensbescherming binnen mijn bedrijf. Mijn contactgegevens vindt u hierboven.

Klachten

Mocht u het niet eens zijn met de manier waarop ik uw persoonsgegevens verwerk, neemt u dan contact met mij op. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons) of de toezichthoudende instantie in het land waar u woont.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in januari 2019 en zal indien nodig worden herzien. In het geval van verschillen tussen de Nederlandse en de Engelse versie van deze privacyverklaring is de Nederlandse versie leidend.

=====

General terms and conditions

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF THE NETHERLANDS ASSOCIATION OF INTERPRETERS AND TRANSLATORS (NGTV) FOR TRANSLATION WORK

Definitions
Client:
1) The natural or legal person who has entered into the contract (of Work) with the Translator;
2) The natural or legal person who, by means of an authorization, has given permission to a third party to enter into the contract for services with the Translator;
Contract (of Work):
The contract to be entered into by Translator and Client concerning translation work;
Translator:
The natural or legal person performing the Client’s translation;
Translation:
The final version of the file/document after the translation work has been performed.

Article 1 – Applicability of Terms and Conditions
1.1 These General Terms and Conditions apply to all quotations made by the Translator and all contracts between the NGTV Translator (hereinafter referred to as “the Translator”) and the Client.
1.2 The Translator declares these Terms and Conditions applicable to each quotation and/or contract he/she enters into with the Client.
1.3 With regard to the performance of the Work, the Translator is allowed to engage the services of his/her employees or third parties, in which event the Translator exercises due care and diligence.
1.4 If at any time one or more provisions of these General Terms and Conditions become void or voidable, whether in part or in full, the rest of these General Terms and Conditions remain in place. In this event, the Translator and the Client will agree on the replacement of the void or voidable provisions by new provisions, while retaining the purpose and scope of the original provisions as much as possible.
1.5 If there is anything unclear or contentious about the interpretation of any of the provisions in these General Terms and Conditions, then the interpretation will be made in accordance with the spirit of these provisions.
1.6 If a situation arises between parties that has not been provided for in these General Terms and Conditions, this situation will be judged in accordance with the spirit of these General Terms and Conditions.
1.7 If the Translator does not insist on the strict observance of these General Terms and Conditions at all times, this does not mean that the provisions concerned have become inapplicable or that, in other cases, the Translator has in any way relinquished the right to insist on the strict observance of the provisions of these General Terms and Conditions.

Article 2 – Quotations, Contract Formation
2.1 All quotations and estimates made by the Translator are without obligation.
2.2 Contract formation takes place by the Client’s written acceptance of the quotation, or by the Translator’s acceptance of the Work commissioned to him/her by the Client. The Translator gives a detailed description of how the source material is to be submitted and within what time frame(s) the source material must be in the Translator’s possession.
2.3 If, for quotation purposes, the Translator has not been able to examine the complete text of the Work within five working days after the quotation date, he/she may still revoke the quotation and/or the lead times after the Work/quotation has been accepted. The aforementioned stipulation also applies if the files/documents submitted by the Client do not comply with the specifications of the source materials as referred to in Article 2.2.
2.4 If the Client accepts the submitted quotation under the condition of one or more modifications, then a new quotation will have to be submitted. If, in this event, no new quotation is submitted, no new contract formation takes place.
2.5 A combined quotation does not oblige the Translator to perform part of the Work at a pro rata quotation price. Previously submitted quotations do not automatically apply to future work.
2.6 The Translator cannot be held to his/her quotation, if that quotation, or part of it, contains an obvious mistake or clerical error.

Article 3 – Changes or Cancellations
3.1 If the Client modifies the Work after formation of the contract, the Translator is entitled to adjust the lead time and/or fee, or reject the Work. Any work already done will be assessed in mutual consultation and in accordance with the principles of reasonableness and fairness.
3.2 If the Client cancels the Work commissioned, he/she has to pay for that part of the Work that has already been done as well as pay an amount of compensation, at an hourly rate, for any research done with respect to the remaining part of the Work.
3.3 If the Translator has reserved time for the performance of a work that has subsequently been cancelled, and is no longer able to use this time for other work, the Client shall pay the Translator 50% of the fee for the portion of the Work that has not been done.

Article 4 – Performance of the Work and Confidentiality
4.1 The Translator undertakes to perform the Work to the best of his/her knowledge, ability, and expertise, keeping in mind the Client’s stated purpose of the translation.
4.2 The Translator keeps all information provided by the Client strictly confidential. The Translator’s employees and/or third parties engaged in the execution of the contract are bound to confidentiality.
4.3 Unless it has been expressly stipulated otherwise, the Translator is authorized to have the Work (partly) performed by a third party, without prejudicing his/her responsibility for observing confidentiality and for the proper performance of the Work.
4.4 The Translator may enter into a written contract with the Client for the purpose of completing the Work in stages and for the separate submission of invoices for (each) stage of the Work completed.
4.5 If the Work is performed in stages, the Translator may suspend the completion of portions of the Work belonging to subsequent stages until the Client has approved in writing the Work already completed.
4.6 The Translator cannot vouch for the correctness of the information supplied by the Client and does not accept any liability for damage and/or loss, of whatever nature, caused by the use of the information supplied.
4.7 If the Client defaults on the proper observance of whatever obligation he/she has entered into with the Translator, the Client will be liable for any damage and/or loss caused to the Translator, whether directly or indirectly.
4.8 If, during the execution of the contract, it appears that, for its proper execution, some modification or addition to the contract is required, the parties will modify the contract in a timely manner and by mutual consultation. As a result, the price initially agreed on may be raised or lowered. If such situations occur, the Translator will submit a cost estimate whenever possible. By modifying the contract, the initially quoted price may be changed. The Client accepts the fact that the contract may be modified, including an adjustment in price and lead time.

Article 5 – Intellectual Property
5.1 Unless expressly stated otherwise in writing, the Translator reserves the copyright on translations and other texts produced by the Translator.
5.2 If, for the execution of the contract, the Translator acquires knowledge about how to translate certain words/terminology, he/she has the right to use this knowledge for other purposes, or for the performance of other Work. All this on the understanding that the Translator does not thereby prejudice his/her duty of confidentiality regarding the Client.
5.3 The Client indemnifies the Translator against any claim by a third party regarding an alleged infringement of proprietary rights, patent rights, copyrights, or other intellectual property rights in connection with the execution of the contract.

Article 6 – Termination
6.1 The Translator has the right to terminate the contract in full or in part if the Client defaults on his/her obligations, goes into liquidation, applies for a moratorium, is subject to a petition for insolvency, or fully or partially terminates or dissolves his/her business.
6.2 If it becomes apparent after formation of the contract that performance of the Work cannot reasonably be accomplished, and if this non-performance is due to the information provided by the Client, the Translator is authorized to terminate the contract or, as the case may be, charge extra costs for the work not included in the quotation. The above also applies if, in the execution of the contract, it emerges that the information provided by the Client at the time of contract formation is fundamentally different from what is provided during the execution of the contract.
6.3 A termination of the contract as referred to in articles 6.1 and 6.2 does not discharge the Client from his/her obligation to pay for the work already completed by the Translator.

Article 7 – Complaints and Disputes
7.1 The Client notifies the Translator in writing of any complaints concerning the work delivered as soon as possible within ten working days after delivery. Lodging a complaint does not release the Client from his/her obligation to pay for the work delivered.
7.2 If the complaint is well-founded, the Translator will improve or replace the delivered work within a reasonable period of time or, if the Translator cannot reasonably comply with this requirement, he/she will grant a price reduction.
7.3 If the Client and the Translator cannot resolve the complaint within a reasonable period of time, the dispute is submitted to the NGTV Disputes and Disciplinary Committee within two months after this has been established. In that case, a settlement of the dispute takes place in accordance with the NGTV arbitration code. If no proceedings are instituted with the NGTV Disputes and Disciplinary Committee, it is subsequently not possible to institute proceedings with a civil court of law (refer to Article 12.3 of these Terms and Conditions).
7.4 The Client’s right to lodge a complaint becomes void if the Client has revised the work himself/herself or has ordered a third party to revise it without the Translator’s written permission and subsequently publishes this revision or, as the case may be, has it printed.
7.5 If the Disciplinary Committee establishes that the complaint is unfounded, the costs made by the Translator as a result of it, including the costs of research, are chargeable to the Client.

Article 8 – Lead Time and Date of Delivery
8.1 Unless expressly stipulated otherwise, the agreed lead time is an estimate. As soon as it becomes apparent to the Translator that the agreed delivery date is not feasible, the Translator is obliged to notify the Client without delay.
8.2 In the event of an attributable failure to meet the agreed lead time, the Client has the right to terminate the contract unilaterally if he/she cannot, within reason, be expected to wait for its completion any longer.
8.3 Delivery is considered to have taken place at the time of personal delivery or dispatch by regular mail, telefax, courier, or electronic mail.
8.4 Delivery of documents via electronic mail is considered to have taken place at the time when the medium confirms the dispatch.

Article 9 – Fee and Payment
9.1 In principle, the Translator’s fee is based on a per-word rate. A fee may occasionally be charged on the basis of an hourly rate. In addition to a fee, the Translator may charge the Client for any disbursements related to the performance of the Work.
9.2 Unless expressly agreed otherwise, the agreed fee is exclusive of value-added tax (sales tax).
9.3 If the Translator and Client agree on a fixed fee or price, the Translator nevertheless has the right to increase this fee or price if this increase is caused by an event as referred to in Article 4.8, by a statutory or regulatory power or obligation, by wage rises and the like, or by anything else that could not be reasonably foreseen at the time of entering into the contract. In this event, the Client has the right to terminate the contract, unless the parties accept a new fee or price after mutual consultation.
9.4 Accounts should be settled within 30 days of the invoice date, in the currency specified in the invoice. After the 30-day period has expired, the Client will be in default immediately and without further notice of default, in which case the Client owes the statutory interest from the due date to the moment of full settlement.
9.5 If the Client is in default or non-compliant, then all reasonable costs incurred for obtaining a settlement in or out of court shall be for the Client’s account. Extrajudicial collection costs are calculated on the basis of the generally accepted debt collection rates in the Netherlands. The payable debt collection costs are subject to (statutory) interest rates.
9.6 The Client does not have the right to set off the amount he/she owes the Translator. Objections against the invoiced amount do not suspend the payment obligation.

Article 10 – Liability and Indemnity
10.1 The Translator is only responsible for damage and/or loss that is the direct and demonstrable result of an attributable breach on the Translator’s part. The Translator is at no time liable for any other form of damage and/or loss, such as consequential loss, loss due to delay, or loss of profits. Where applicable, the Translator’s liability is at all times limited to the invoice value, exclusive of value-added tax (sales tax), of the Work concerned.
10.2 If the Translator is liable for any damage and/or loss incurred, the Translator’s liability is limited to a sum equivalent to the invoice value, exclusive of value-added tax (sales tax), of the Work concerned.
10.3 Where applicable, the Translator’s liability is at all times limited to the amount paid out under the Translator’s insurance policy.
10.4 The Client indemnifies the Translator against all claims made by third parties who have incurred damage/loss in connection with the performance of the Work, if this damage/loss is attributable to a party other than the Translator. Furthermore, in so far as the Translator’s liability exists on the basis of this Article, the Client will indemnify the Translator against all claims from third parties arising from the utilization of the work delivered.

Article 11 – Force Majeure
11.1 In these Terms and Conditions, the meaning of the term “force majeure” includes what is meant by it in statutory law and case law, as well as all exterior causes, whether foreseeable or not, that are beyond the Translator’s control and that prevent the Translator from meeting his/her obligations. Its meaning includes – but is not confined to – fire, accident, illness, strike, riot, war, government measures, prolonged power cuts, disrupted transfer, and terrorist threats.
11.2 During the period of force majeure, the Translator’s obligations are suspended. If, due to force majeure, the Translator is unable to meet his/her obligations, both parties are authorized to terminate the contract, without any damages being required. However, the obligation to pay for work already performed remains in place. If the Client is the consumer, the power to suspend only applies in so far as this power is enforceable by law.
11.3 If, at the commencement of force majeure, the Translator has already met part of his/her obligations, or is only able to meet part of his/her obligations, the Translator has the right to send a separate invoice for the work performed so far, and the Client must pay this invoice as though it concerned a separate contract.

Article 12 – Applicable Law, Disputes, and Competent Court
12.1 All legally binding transactions between the Client and the Translator are governed by Dutch law.
12.2 Any dispute about these General Terms and Conditions are subject to the judgment of the competent Dutch court.
12.3 The parties initiate court proceedings only if they have done their utmost to resolve the dispute by mutual consultation. If that consultation does not result in a solution, the dispute will first have to be submitted to the NGTV Disputes and Disciplinary Committee, before it can be submitted to a court of law. Article 7.3 applies accordingly.

Article 13 – Deposition and Registration
13.1 These revised General Terms and Conditions have been filed with the Amsterdam Chamber of Commerce in March 2013 under registration number 40516076.
13.2 The Netherlands Association of Interpreters and Translators (“NGTV”) reserves the right to make modifications or additions to these General Terms and Conditions. Modifications also apply to contracts already entered into, subject to a 30-day notice period after the Client has been informed. If a Client does not wish to accept a proposed modification, he/she has the right to cancel the contract until the date on which the new General Terms and Conditions take effect. The applicable version can at all times be found on www.ngtv.nl
13.3 In the event of conflicting interpretations, the Dutch-language version of the General Terms and Conditions prevails at all times.
13.4 The Netherlands Association of Interpreters and Translators (“NGTV”) has been entered into the Trade Register of the Amsterdam Chamber of Commerce under number 40516076.

 

Privacy notice

Contact details

My name is Lisette Eindhoven and my business is called Lisette Eindhoven, Tekst & Redactie (LETR). I am based in Zutphen (Netherlands) and registered in the Dutch trade register under number 27304441. I can be reached at Contact met LETR on this website.

Privacy of the website

Cookies

WordPress uses cookies on the website Letrteksten.nl. This features is provided by WordPress, so any data collection is governed by the privacy policy of WordPress. LETR does not gather personal information through your use of this website, unless you voluntarily enter it in the contact form.

Processing of personal information

Which data does LETR process?

LETR exclusively processes the following data:

 • Your name and/or the name of your business

 • Your address and/or the address of your business

 • Your phone number and/or the phone number of your business

 • Your email address and/or the email address of your business

 • Your bank account number and/or the bank account number of your business

 • The VAT/tax registration number of your business

 • Other data, including sensitive personal data (such as date of birth, Citizen Service Number (CSN), other business data) provided by you for the purpose of carrying out services at your request (translations and/or journalistic texts)

Purposes and legal grounds for data processing

I collect, store, and use your personal data for the purpose of issuing a quote, carrying out services at your request, or complying with legal requirements. I do not use your personal data for marketing purposes without your explicit permission.

The legal grounds for processing your data are your consent, as the data subject, and, in case I carry out a commission for you, the performance of a contract between us. Furthermore, I need some data to comply with legal requirements.

Retention

I retain your data for the duration of our business relationship. If you inform me that you no longer wish to use my services, I will destroy your data to the extent that I do not reasonably require it to exercise my rights and to the extent that this is permitted by law. The statutory retention period is 7 years. Translations and journalistic texts I produced may be retained longer.

Disclosure

I do not disclose your personal data to any third party, unless I am required to do so in order to comply with any legal obligation or to protect my rights.

Consent

In our first contact I will ask for your consent to process your personal data. You have the right to withdraw this consent any time. In that case I will delete your data as soon as possible, with the exception of any data I am legally required to retain (for example to comply with tax rules) or that I need to exercise my rights (for example in case of a dispute or an unpaid invoice). In those cases I will no longer process your data for any other purposes.

Access, rectification, erasure, and portability of your personal data

You have the right to receive a copy of your personal data that I hold about you. I will send it to you upon your request.

If your personal information is incorrect or incomplete, you have the right to ask me to correct it.

You have the right to ask that your personal data be deleted. I will do this as soon as possible upon your request, but please note that this means that I can no longer provide my services to you. Certain types of information cannot be deleted immediately; for more information, refer to the section Consent above.

If you decide to switch to another service provider, you have the right to take your personal data with you. As I only process basic information about you, this option is usually not necessary, but you can contact me if you wish to exercise this right.

Automated processing

Your personal data is not processed automatically.

Person responsible for privacy and data protection

I, Lisette Eindhoven, am personally responsible for privacy and data protection in my business. My contact details can be found at the top of this document.

Complaints

Please contact me if you do not agree with the way I process your personal data. You also have the right to lodge a complaint with the data protection authority in the country where you live or the Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons) in the Netherlands.

This privacy notice was last updated in January 2019 and will be reviewed if necessary. In case of differences between the Dutch and English versions of this privacy notice, the Dutch version will prevail.